و باز هم اسراییل

صحبت‌های زیباکلام به گمانم برایش گران تمام خواهد شد. او حرفی را تکرار کرد که هاشمی رفسنجانی پیش از ردّ صلاحیت زده بود و بی‌تردید در تصمیمِ حکومت بی‌تأثیر نبود: اینکه ما به طورِ مستقیم و ریشه‌ای با اسراییل مشکلی نداریم و حداکثر کاری که می‌بایستی بکنیم حمایت از اعراب برای احقاقِ حقوقشان است. همانطور که ممکن است از مسلمانان کشمیر یا شیعیان بحرین هم دفاع کنیم. اما اوضاع نباید اینگونه باشد که حیات و مماتِ خود و اولویت‌دهیِ...

ادامه‌ی یادداشت