نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم

جناب سجادی در یادداشتی هزیمتِ ایرانیانِ غربت‌نشین را با تشبیه به داستانِ «جزیره‌ی خوشی» پینوکیو به بلاهت و توهم نسبت داده‌اند. اجازه بفرمایید با ذکرِ خاطره‌ای نکته‌هایی از یادداشت را که موردِ قبولِ بنده نیز هست بازگو کنم تا تفاوتِ نگاهِ بنده با ایشان مشخص‌تر شود. در سفری به برلین که یکی دو ماه بعد از انتخاباتِ شائبه‌برانگیزِ سالِ ۸۸ داشتم و در کورانِ جولانِ جنبشِ سبز در داخل و خارج به دکه‌ای برخوردم که برای امثالِ ما...

ادامه‌ی یادداشت

پوپولسیمِ احمدی نژاد و شمشیرِ دولبه

چه به تقلب در انتخابات باور داشته باشیم و چه رایِ احمدی‌نژاد را بیست و چند میلیون بدانیم، در یک مسئله تفاوتی نمی‌کند و آن هم تنهاییِ اسفبارِ کسی‌ست که ردای ریاست جمهوری را بر تن‌اش پوشانده‌اند. وضعیتِ بغرنج و ترحم‌برانگیزِ احمدی‌نژاد از چشمِ کمتر کسی پنهان مانده است. اگر فرض را بر وجودِ تقلبِ تأثیرگذار بگیریم که طبعاً عدمِ حمایتِ مردم از خواسته‌های بر حقِ رییس جمهورشان قابلِ درک است. اما تلخی ماجرا هنگامی‌ست که قضیه را...

ادامه‌ی یادداشت

سبزها بهتر است از اختیارات قانونی رییس جمهوری حمایت کنند

سبزها با شعفی در دل و پوزخندی بر لب پیکارِ اصولگرایان را به نظاره نشسته‌اند. خندان از آن جهت که «ز هر طرف که شود کشته سودِ اینان است» و چه موهبتی از این بهتر که دو جبهه مخالفِ کرامت انسان به جانِ یکدیگر افتاده و رمقشان تحلیل رود. یک نکته را اما این زخم‌خوردگانِ دلچرکین از یاد برده‌اند و آن هم دفاع از حقّ و حقیقت در همه شرایط است. مهم نیست که احمدی‌نژاد آرای لازم برای ریاست جمهوری را کسب کرده یا خیر. مهم نیست که تیمِ احمدی‌نژاد...

ادامه‌ی یادداشت