نقشِ اینها در آینه‌ی آنها

مدت‌هاست که سخن از شکافی عمیق میانِ دو گروه از ایرانیان می‌رود: ایرانیانِ معتقد به نظام (با وضعیتِ کنونی) و ایرانیان منتقد یا مخالفِ نظام ۲۵ بهمن و تحلیل‌های پیش و پس از آن بیش از پیش این شکاف را نمایان ساخت. فارغ از اینکه چه کسی راست می‌گوید، این نکته در کلیه‌ی یادداشت‌ها به چشم می‌خورد: یادداشت‌نویسان و تحلیل‌گرانِ هر دو سوی جریان سوی دیگر را دروغگو می‌دانند یا با اندکی تخفیف جاهل و فریب‌خورده. اینجاست که مشکلِ ما...

ادامه‌ی یادداشت