اقلیت بی‌بخار، حقارت‌پذیر، خوار

در خبرها آمده که نماینده‌ای از اقلیت برای مخالفت با وزارتِ محصولی قصدِ سخنرانی داشت که نمایندگانِ وکیل‌الدوله او را احاطه کرده و به وی اجازه‌ی صحبت ندادند! به عقیده‌ی مخلص اگر نمایندگانِ اقلیت ذره‌ای شرافت و عزتِ نفس داشتند جملگی می‌بایست استعفا می‌دادند. هزاران بهانه برای چسبیدن به صندلی قدرت ساخته و پرداخته‌اند از قبیلِ وجودِ اقلیتی کوچک در قدرت و اعتراض به قانون‌شکنی و داشتنِ تریبون برای مخالفت و غیره و ذلک. تعداد...

ادامه‌ی یادداشت