چوپان دروغگو

رسم است که داستان «چوپان دروغ گو» را به عنوان پندی برای پرهیز از دروغ در فرهنگ پارسی برای بچه‌ها نقل کنند تا مایه‌ی عبرت آینده‌شان شود. اما به گمان حقیر این سکه روی دیگری هم دارد که باعث بدآموزی‌ست، آن هم از همان اوانِ کودکی که تربیتِ غلط و آموزه‌های نادرست همچون نقشِ حجر بر لوح خاطر این آینده‌سازان می‌نشیند. اجازه بفرمایید داستان را با قلم کج و کوله‌ی خود روایت کنم تا شق دوم و بدآموزنده‌ی حکایت بهتر نمایانده...

ادامه‌ی یادداشت